افتخارات تاتنهام

لیگ دسته اول فوتبال (قهرمانی) ۱۹۵۰-۵۱، ۱۹۶۰-۶۱
لیگ دسته اول فوتبال (نایب قهرمانی)  ۲۲-۱۹۲۱، ۵۲-۱۹۵۱، ۵۷-۱۹۵۶، ۶۳-۱۹۶۲
لیگ دسته دوم فوتبال (قهرمانی)  ۱۹۱۹-۲۰، ۱۹۴۹-۵۰
لیگ دسته دوم فوتبال (نایب قهرمانی)  ۱۹۰۸-۰۹، ۱۹۳۲-۳۳
لیگ جنوب (قهرمانی) ۱ ۱۸۹۹-۱۹۰۰
لیگ غرب (قهرمانی)  ۱۹۰۳-۱۹۰۴


 

جام های بومی
جام حذفی (اف ای کاپ) (قهرمانی)  ۱۹۰۱، ۱۹۲۱، ۱۹۶۱، ۱۹۶۲، ۱۹۶۷، ۱۹۸۱، ۱۹۸۲، ۱۹۹۱
جام حذفی (اف ای کاپ) (نایب قهرمانی)  ۱۹۸۷
جام اتحادیه (لیگ کاپ)(قهرمانی)  ۱۹۷۱، ۱۹۷۳، ۱۹۹۹، ۲۰۰۸
جام اتحادیه (لیگ کاپ) (نایب قهرمانی)  ۱۹۸۲، ۲۰۰۲، ۲۰۰۸
جام خیریه (کامنتی شیلد) (قهرمانی)  (۳ مشترک) ۱۹۲۱، ۱۹۵۱، ۱۹۶۱، ۱۹۶۲، (۱۹۶۷، ۱۹۸۱، ۱۹۹۱)جام خیریه (کامنتی شیلد) (نایب قهرمانی)  ۱۹۲۰، ۱۹۸۲


 

جام های اروپایی
جام یوفا (قهرمانی) ۱۹۷۲، ۱۹۸۴
جام یوفا (نایب قهرمانی)  ۱۹۷۴
جام قهرمانان جام (قهرمان)  ۱۹۶۳
جام اتحادیه آنگلو-ایتالیایی (قهرمان)  ۱۹۷۱

http://www.20script.ir