تصاویر قهرمانی های باشگاه

تصویر زیر مربوط به قهرمانی Fa Cup در سال ۱۹۲۱

 

تصویر زیر قهرمانی در لیگ درسال ۱۹۵۱

 

تصویر زیر قهرمانی در لیگ و FA Cup درسال ۱۹۶۰-۱۹۶۱

 

تصویر زیر قهرمانی در FA Cup در سال ۱۹۶۲

 

تصویر زیر جام قهرمانی قهرمانان جام درسال ۱۹۶۳

 

تصویر زیر قهرمانی در FA Cup درسال ۱۹۶۷

 

تصویر زیر قهرمانی در لیگ در سال ۱۹۷۱

 

قهرمانی در جام یوفا در سال ۱۹۷۲

 

تصویر زیر قهرمانی در جام اتحادیه ۱۹۷۳

 

تصویر زیر قهرمانی در FA Cup درسال ۱۹۸۱

 

تصویر زیر قهرمانی در FA Cup در سال ۱۹۸۲

 

تصویر زیر قهرمانی در جام یوفا سال ۱۹۸۴

 

تصویر زیر قهرمانی در FA Cup سال ۱۹۹۱

 

تصویر زیر قهرمانی در جام اتحادیه سال ۲۰۰۸

http://www.20script.ir